Kaavoitus

 

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maankäyttöteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2020

Kartta

 

Yhteystiedot:

Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

Vireillä olevia kaavoja:

KUOREKSENNIEMI – SAHANLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAAVALUONNOS ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 8.1. – 7.2.2020. Kaavaehdotus tulee nähtäville kevättalvella.

Kuulutus                       Linkki kunnanhallituksen päätökseen

Kaavakartta                Kaavaselostus

Valmisteluaineistoa: Taajamayleiskaavan   Luontoselvitys         Kulttuuriymparistoselvitys        Karttaliite Kulttuuri

 

LIETVESI – SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KAAVAEHDOTUS

KIINTEISTÖLLÄ 623-418-1-129 ON NÄHTÄVILLÄ 26.2.-30.3.2020. 

Kuulutus                                       Linkki kunnanhallituksen päätökseen

Kaavakartta                                 Kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma                                    Kaavaselostus

 

 

KANTTORILANRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KAAVALUONNOS

on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.10 – 11.11.2019. Kaavaehdotusta valmistellaan.

Kaavakartta ja -määräykset           Osallistumis- ja arviointisuunnitelma        Kaavaselostus

Luontoselvitys            Liito-oravaselvitys

 

Hurissalon ja Ryhälän osayleiskaavojen päivittämisen kaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä kesällä 2019. Kaavaehdotusta valmistellaan.

 

Lainvoimaisia kaavoja:

Kunnanvaltuusto 24.9.2018 § 25: Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen hyväksyminen 

Linkki päätökseen ja liitteisiin

Kunnanhallitus päätti 26.11.2018 § 154, että kaava tulee lainvoimaiseksi 29.11.2018 poislukien valitusten kohteina olevat alueet.

Kuulutus ja linkki KH:n päätökseen liitekarttoineen

Kunnanvaltuusto 24.9.2018 § 26: Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen kiinteistöllä Pitkäsaari 623-410-1-41

Linkki päätökseen           Kaavamuutos on lainvoimainen 8.11.2018

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.8.2017 § 54 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

ELY-keskuksen päätös maastoliikennenlain mukaisesta liikkumisrajoituksesta 20.4.2017

Valmisteluaineistoa:

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys