Kaavoitus

 

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maankäyttöteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus kartta 2019

 

Yhteystiedot:

Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

Kunnanvaltuusto 24.9.2018 § 25: Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen hyväksyminen 

Linkki päätökseen ja liitteisiin

Kunnanhallitus päätti 26.11.2018 § 154, että kaava tulee lainvoimaiseksi 29.11.2018 poislukien valitusten kohteina olevat alueet.

Kuulutus ja linkki KH:n päätökseen liitekarttoineen

Kunnanvaltuusto 24.9.2018 § 26: Lietvesi – Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksen hyväksyminen kiinteistöllä Pitkäsaari 623-410-1-41

Linkki päätökseen           Kaavamuutos on lainvoimainen 8.11.2018

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.8.2017 § 54 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

ELY-keskuksen päätös maastoliikennenlain mukaisesta liikkumisrajoituksesta 20.4.2017

Valmisteluaineistoa:

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys

 

Vireillä olevia kaavoja:

ILMOITUS HURISSALON JA RYHÄLÄN OSAYLEISKAAVOJEN PÄIVITYKSEN VIREILLE TULOSTA

Puumalan kunta päivittää Hurissalon ja Ryhälän osayleiskaavat. Kaavoituksen tavoitteet ja mitoitusperusteet ovat samat kuin alkuperäisissä kaavoissa. Rakennuspaikkojen määrä ei muutu. Viran puolesta tehtävien muutosten lisäksi maanomistajilla on mahdollisuus esittää muutostarpeita. Rakennuspaikkaa voidaan siirtää tai käyttötarkoitusta muuttaa, jos muutokselle on erityinen syy. Toteutuneista muutoksista voidaan periä maksu.

Maanomistajia pyydetään ottamaan yhteyttä kuntaan, jos kaavan muuttamiseen on tarvetta.

Lisätietoja: maankäyttöteknikko Merja Tuomainen, 040 723 0776, merja.tuomainen@puumala.fi