KUNTAVAALIT 2021

Päivitetty 1.4.2021

Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13.6.2021 Tasavallan Presidentin vahvistaman lain mukaisesti (HE 33/2021 vp).

Vuoden 2021 kuntavaalien aikataulu

Aikataulu vahvistetaan sen jälkeen, kun eduskunta on päättänyt kuntavaalien siirrosta. Valtioneuvoston esityksessä vaalien toimittamisen uudeksi aikatauluksi ehdotetaan seuraavaa:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 kello 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.–5.6.2021
  • vaalipäivä: 13.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT PUUMALASSA

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Puumalassa kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikat ajalla 26.5.-8.6.2021 ovat:

– kunnantalo, ma-pe klo 9 – 17 ja la-su klo 10 – 14

– Hurissalon kylätalo, torstaina 3.6.2021 klo 13 – 16

https://vaalit.fi/aanestaminen-ennakkoon

VAALIPÄIVÄN 13.6.2021 ÄÄNESTYS

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Puumalassa vaalipäivän äänestyspaikka on Kunnantalolla, Keskustie 14 klo 9:00-20:00

https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana

KOTIÄÄNESTYS

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Mervi Kelloniitylle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.
Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Keskustie 14, 52200 Puumala, mervi.kelloniitty@puumala.fi, puh. 050 342 4419.

Ilmoittautumisen voi tehdä myös vapaamuotoisella lomakkeella.

Kotiäänestyslomake

LAITOSÄÄNESTYS

Ennakkoäänestys järjestetään vanhustyön palveluasunnoissa vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Kuntavaalien ehdokaslistojen jättöpäivä oli 9.3.2021. Siihen mennessä jätetyt listat kelpaavat myös siirretyissä vaaleissa, jolloin jättöpäivä tulee olemaan 4.5.2021.

Kuntavaalien ehdokasasettelu vahvistetaan ja ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan keskusvaalilautakunnan toimesta 14.5.2021.

ÄÄNIOIKEUS JA ILMOITUS ÄÄNIOIKEUDESTA

Päivitämme ajankohtaiset tiedot siirtyneistä vaaleista, kun lisätietoa saadaan

VAALIMAINONTA

Kunnanhallitus päättää vaalien ulkomainonnasta uudelleen 29.3.2021 kokouksessaan.

https://vaalit.fi/vaalimainonta

KORONAVARAUTUMINEN

https://vaalit.fi/kuntavaalit-ja-koronavarautuminen

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Keskustie 14, 52200 Puumala
Keskusvaalilautakunnan sihteeri, Mervi Kelloniitty puh 050 342 4419 mervi.kelloniitty@puumala.fi

Lue lisää kevään 2021 kuntavaaleista osoitteesta https://vaalit.fi/kuntavaalit