Unicef -lapsiystävällinen kunta

unicefin lapsiystävällinen kunta -logo

Suomen UNICEF valitsi Puumalan kunnan uudeksi Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi 31.8.2019.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on jokaisen lapsen hyvä elämä.

 

Millainen kunta on lapsiystävällinen?

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
 • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
 • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
 • lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa on neljä yleisperiaatetta:

 1. Syrjimättömyys
 2. Lapsen edun ensisijainen harkinta
 3. Oikeus elämään ja kehittymiseen
 4. Lapsen näkemysten kunnioittaminen

Kun kunnan toimintatavat muuttuvat, jokaisen lapsen oikeudet toteutuvat yhä paremmin. Lapsille se merkitsee kuulluksi tulemista, harrastuksia ja kavereita.

 

Puumala – Lapsiystävällinen kunta

Kunta on nimennyt koordinaatioryhmän, johon kuuluu kunnan, Essote:n, seurakunnan, eri järjestöjen ja nuorisovaltuuston edustajat, yhteensä 18 edustajaa. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii MLL:n edustaja Pentti Lautala ja sihteerinä palvelujohtaja Anne Julin, joka on myös nimetty yhdyshenkilöksi UNICEF:iin päin.

Koordinaatioryhmän alkukartoitus kymmenen rakennuspalikan osalta toi esille seuraavia kehittämiskohteita:

Puumalassa on kiinnitettävä huomiota

 • lapsen oikeuksien tunnetuksi tekemiseen lapsille, nuorille, lasten huoltajille, kuntalaisille, päättäjille, työntekijöille, järjestöille.
 • lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.
 • siihen, että kaikessa toiminnassa lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa ja heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti.
 • siihen, että tiedotus hoidetaan ymmärrettävällä tavalla ja että toimintatavat ovat lapsille ja nuorille sopivia.
 •  siihen, että julkisten tilojen suunnittelussa ja kehittämisessä lapset osallistetaan jo varhaisessa vaiheessa,heitä kuullaan aidosti ja kunnioittavasti,julkisten tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei mennä aikuisten käytännöllisyys ja puhtaanapito edellä, julkisia tiloja ei suunnitella ja rakenneta liian valmiiksi.
 • siihen, että virkamiesten ja luottamushenkilöiden/lasten ja nuorten vuorovaikutus on jatkuvaa, lapsia ja nuoria rohkaistaan ilmaisemaan näkemyksensä ja lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua julkiseen keskusteluun.
 • siihen, että lapsia ja nuoria osallistetaan aktiivisemmin, tukimuodoista tiedotetaan aktiivisemmin ja kerätään tietoa lasten ja nuorten näkemyksistä koskien heidän vapaa-ajan viettoaan ja virkistäytymistä.
 • siihen, että lapsen ja lapsuuden itseisarvo näkyy toimintojen ja palvelujen suunnittelussa ja budjetoinnissa sekä siihen, että he kokevat olevansa arvokkaita.
 • siihen, että lapsen oikeuksien sopimus ohjaa kunnan lapsi- ja nuorisotyötä sekä -politiikkaa, kaikessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa harkitaan ensisijaisesti lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointi otetaan kaikessa päätöksenteossa käyttöön.
 • siihen, että lasten ja nuorten kokemustietoa kerätään nykyistä enemmän ja kaikkea kerättyä tietoa hyödynnetään monipuolisesti päätöksenteossa.

Sekä selvitettävä lapsilta ja nuorilta, onko heillä ystäviä ja turvallisia aikuisia.

Koordinaatioryhmä kysyi myös lapsilta ja nuorilta kehitettävistä asioista. Kaikkiaan kysyttäviä asioita oli 20 (LAPSILTA JA NUORILTA KYSYTTÄVIÄ ASIOITA). Kyselyt toteutettiin päiväkodin 5-vuotiaille, 2., 5. ja 8. luokkien oppilaille sekä 15-18-vuotiaille tammi-helmikuun aikana.

Koordinaatioryhmä asetetti helmikuussa 2020 tavoitteet lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tavoitteet ovat:

 1. Lapsen oikeudet tunnetaan koko kunnassa
 2. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita ja he osallistuvat suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin
 3. Jokaisella lapsella ja nuorella on ystäviä ja turvallisia aikuisia
 4. Lapset ja nuoret ovat yhdenvertaisia eikä ketään syrjitä
 5. Lapset ja nuoret kokevat olevansa arvokkaita
 6. Lapsivaikutusten arviointi otetaan kaikessa päätöksenteossa käyttöön

Lisäksi koordinaatioryhmä teki toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi, jonka valtuusto hyväksyi vuoden 2020 joulukuussa.

Puumalan LYK-mallin toimintasuunnitelma.pdf