Kaavoitus

 

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maankäyttöteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2024

Kaavoituskatsaus, kartta

10.8.2022 jälkeen vireille tulleet kaavat löydät täältä

Yhteystiedot:

Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

Vireillä olevia kaavoja:

KANTTORILANRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN KAAVALUONNOS

on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.10 – 11.11.2019. Kaavaehdotusta valmistellaan.

Kaavakartta ja -määräykset           Osallistumis- ja arviointisuunnitelma        Kaavaselostus

Luontoselvitys            Liito-oravaselvitys

 

Lainvoimaisia kaavoja:

MANNILANNIEMEN JA NUOTTASAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN, tilalla 623-438-5-43

https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Lainvoimaiset/Mannilanniemen_ja_Nuottasaaren_rantaasem(7078)

HIEKKOINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Lainvoimaiset/Hiekkoinniemen_rantaasemakaavan_osittain(7367)


HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Lainvoimaiset/Haapaselaumln_osayleiskaavan_muutos(7365)


KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAMUUTOS KORTTELISSA 3

https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Lainvoimaiset/Kirkonkylaumln_asemakaavamuutos_kortteli(7366)

 

PUUMALAN ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOS, tiloilla 623-430-1-79 (osa) ja 623-430-1-89 (osa)

https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Lainvoimaiset/Puumalan_itaumlosien_yleiskaavan_muutos_(7064)

 

PUUMALAN ITÄOSIEN YLEISKAAVAN MUUTOS, tiloilla 623-430-2-40 (osa) ja 623-430-2-47 (osa)

https://puumala.cloudnc.fi/fi-FI/Kaavat/Lainvoimaiset/Puumalan_itaumlosien_yleiskaavan_muutos_(7057)

 

HURISSALON OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMISEN HYVÄKSYMINEN

Kuulutus lainvoimasta
Linkki valtuuston päätökseen
KARTTA_1_(1-11)
KARTTA_2_(P1-P10)
KARTTA_3_(koko kaava)
Kaavaselostus

 

RYHÄLÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMISEN HYVÄKSYMINEN

Kuulutus lainvoimasta
Linkki valtuuston päätökseen
KARTTA_1_(1-7)
KARTTA_2_(P1-P8)
KARTTA_3A_(koko kaava)
KARTTA_3B_(koko kaava+selite)
Kaavaselostus

 

KUOREKSENNIEMI – SAHALAHDEN ASEMAKAAVAMUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN

Linkki valtuuston päätökseen Kaavamuutos on lainvoimainen 29.9.2020
Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kaavakartta ja määräykset
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Muistio viranomaisneuvottelusta
Asemakaavan seurantalomake

 

KOTKATSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Linkki valtuuston päätökseen Kaavamuutos on lainvoimainen 3.9.2020
kuulutus
kaavakartta ja määräykset
Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

LIETVESI – SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖLLÄ RUUSURANTA 623-418-1-129

Linkki päätökseen            Kaavamuutos on lainvoimainen 17.6.2020

LIETVESI – SUUR-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN KIINTEISTÖLLÄ PITKÄSAARI 623-410-1-41

Linkki päätökseen           Kaavamuutos on lainvoimainen 8.11.2018

 

PUUMALAN ITÄOSIEN YLEISKAAVAN PÄIVITTÄMISEN HYVÄKSYMINEN

Linkki päätökseen ja liitteisiin

Kunnanhallitus päätti 26.11.2018 § 154, että kaava tulee lainvoimaiseksi 29.11.2018 poislukien valitusten kohteina olevat alueet.

Kuulutus ja linkki KH:n päätökseen liitekarttoineen

Kunnanhallitus päätti 29.6.2020 § 102, että kaava tulee lainvoimaiseksi 1.7.2020 kiinteistön 623-416-3-38 osalta: Kuulutus

Kunnanhallitus päätti 21.6.2021 § 100, että kaava tulee lainvoimaiseksi 23.6.2021 kiinteistöjen 623-443-3-133, 623-440-1-9 ja 623-430-1-80 osalta: Kuulutus

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.8.2017 § 54 HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN päivityksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 § 15 PISTOHIEKAN RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

ELY-keskuksen päätös maastoliikennenlain mukaisesta liikkumisrajoituksesta 20.4.2017

Valmisteluaineistoa:

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys