Rakentaminen

Tältä sivulta löydät tietoa rakennusvalvonnasta sekä rakentamisessa tarvittavien lupien hakemisesta.

Puumalan kunnassa käytetään monen muun Suomen kunnan tavoin sähköistä lupapalvelua, joka toimii Lupapiste.fi -sivustolla. Luvan hakeminen alkaa alla olevaa Lupapiste -logoa klikkaamalla.

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennustyön aikaista toteutusta ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Lisäksi rakennusvalvonta antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri.

Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.
Tutustu ja kirjaudu palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi

Rakennustarkastaja hoitaa:

  • rakennusluvat
  • toimenpideluvat
  • toimenpideilmoitukset
  • purkamisluvat ja – ilmoitukset
  • jatkoajat rakennusluville

Ympäristösihteeri hoitaa:

  • ympäristöluvat
  • maisematyöluvat

Tarkemmat ohjeet poikkeamis- ja rakennusluvan hakemiseen Puumalan kunnassa

 

Tutustu myös seuraaviin:

Rakennusvalvonnasta suoritettavat maksut 2024

Rakennusjärjestys 23.6. 2021 lukien 

Rakentamisilmoitukset – kotitalous rakentajana (vero.fi) 

Pientalorakennuttajan tyoturvallisuusopas

Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Korjausavustukset 

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan, kun tarvitset lisää tietoa ranta-asemakaavojen rakentamismääräyksistä.

 

Tietoa rakennustyön valvonnasta:

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa viranomaistoimintaa, joka neuvonnan, ohjauksen, lupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää hyvää ja ympäristöön sopivaa rakentamista sekä valvoo ympäristön laatua. Rakennusvalvonnan tavoitteena on kestävä, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, johon käyttäjä on tyytyväinen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (MRL 119 §)

Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (MRL 120 §)

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään. (MRL 122 § 1 mom.)

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin. (MRL 149 § 2 mom.)

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä ja rakennustyön aikana suoritettavista katselmuksista määrätään rakentamista koskevassa luvassa. (MRL 150 § 1 mom.)

 

Rakennusjärjestys: Etäisyydet ja muut tarkemmat määräykset rakentamisesta ja luvan myöntämisestä löytyy rakennusjärjestyksestä.

Rakennuslupa: Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä käyttötarkoituksen muutokseen on haettava rakennuslupa.

Jatkoaikahakemus: Jatkoaikaa haetaan rakentamisen aloittamisen tai valmistumisen määräajan jatkamiseen.

Toimenpidelupa: Rakennelmat ja jätevesijärjestelmän uusiminen ovat toimenpideluvan varaisia. Toimenpideluvan varaiset hankkeet löytyvät pääosin rakennusjärjestyksestä.

Toimenpideilmoitus: Toimenpideilmoitus vaaditaan 12 – 25 m2  rakennuksista ja rakennelmista (aitta, varasto,  huvimaja yms.). Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava vähintään asema-, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirustukset.

Tarvittaessa toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen liitteeksi vaaditaan naapureiden kuuleminen/suostumus.

Purkamislupa: tarvitaan aina asemakaava-alueella, kun kyseessä on muu kuin talousrakennus.

Purkamisilmoitus: kun rakennus puretaan uudisrakentamisen vuoksi, rakennus tuhoutuu tulipalossa tai puretaan muusta syystä.

Katselmukset: Lupapäätöksessä mainitut katselmukset suorittaa rakennustarkastaja.

Rakennuksen paikan merkitseminen: Paikan merkinnän suorittaa ympäristösihteeri.

Poikkeamislupa: Rakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat (päätösvalta: tekninen johtaja, tekninen lautakunta tai kunnanhallitus).

Maisematyölupa: Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen (ympäristösihteeri).

Puiden kaataminen kaava-alueella vaatii ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan. (ympäristösihteeri)

 

Lupamenettelystä vapautetut rakennelmat asuin ja lomarakennuspaikoilla

Rakennuspaikalla jo olevan asuin ja lomarakennuksen pihapiiriin kuuluva katos (ei
moottoriajoneuvokatos tai rakennukseen liittyvä katos), huvimaja, grillikota/katos,
pihavarasto, vaja, aitta, maakellari, kasvihuone, leikkimökki, kesäkeittiö kun:

1. rakennelma pohjapintaalaltaan alle 12 m2 ja alaan sisältyy myös katoksen ala
ja harjakorkeus alle 3,5 m

2. edellä mainittujen rakennelmien ja talousrakennusten määrä rakentamisen
jälkeen on korkeintaan neljä

3. rakentamisella ei ylitetä rakennuspaikan sallittua kerrosalaa

4. rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 etäisyysvaatimukset muihin rakennuksiin,
rantaan ja rajoihin täyttyvät

5. rakennelmat sijoittuvat kaavoitetulla alueella kaavan mukaiselle
rakennusalalle

6. rakentaminen ei sijoitu kulttuurihistoriallisen ympäristöön tai suojellun
rakennuksen pihapiiriin

7. rakentamisessa noudatetaan asemakaavan ja rakennusjärjestyksen
määräyksiä

8. rakennelma sopeutuu muodon, värityksen ja rakenteiden puolesta
ympäristöön


Mikäli edellä mainitut määräykset eivät täyty, toimenpidelupa on haettava.
Lisätietoja rakennusjärjestyksen kohdassa 9.3

https://puumala.fi/wp-content/uploads/Rakennusjarjestys-2021-1.pdf

Yhteystiedot:

Mikäli jätät paperisen hakemuksen, niin se tulee jättää tai postittaa osoitteeseen:

Paperisen hakemuksen siirtämisestä sähköiseen muotoon veloitetaan taksan mukainen maksu.

Puumalan kunta, rakennusvalvonta
Keskustie 14
52200 PUUMALA

rakennusvalvonta(at)puumala.fi

Rakennustarkastaja Heikki Virta 050 301 2875,

Varmista rakennustarkastajan paikalla olo soittamalla ja sopimalla tapaaminen etukäteen.

Toimistosihteeri Mari Lappalainen 040 186 1763, mari.lappalainen(at)puumala.fi

Vesi- ja viemäriliittymäasiat taajama-alueella hoitaa Puumalan Vesiosuuskunta.
Yhteystiedot: tj. Leena Torvinen p. 050 582 3345.

 

Lomakkeet