Poikkeamisluvan hakemisen ohje

Poikkeamisluvan hakeminen:

Poikkeamislupahakemuksen voi jättää sähköisesti Lupapisteessä (www.lupapiste.fi) tai hakemuslomakkeella kirjallisesti.

Hakemus täytetään yhtenä kappaleena jokaista hanketta kohti.

Ohjeet (pdf)

Poikkeamispäätös rakentamiseen tarvitaan, kun:

 • ranta-alueella ei ole kaavaa
 • rakennushanke on alueella olevan kaavan vastainen
 • loma-asunto halutaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi
 • hanke on muutoin maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tai -asetuksen (MRA), kunnan rakennusjärjestyksen tai rakentamismääräyskokoelman vastainen

Poikkeamishakemus jätetään Puumalan kunnan tekniselle toimialalle.

Kaikkien rakennuspaikan omistajien tai haltijoiden on allekirjoitettava hakemus nimen selvennyksin.

Poikkeamishakemuksessa tulee esittää erityiset syyt ja hakemuksen perustelut sekä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista.

 

Hakemuksen liitteet:

 1. Rakennuspaikan hallinta

Hakijan on osoitettava omistusoikeutensa rakennuspaikkaan enintään 1kk vanhalla lainhuutotodistuksella. Lainhuutotodistuksen voi hankkia kunnasta, 18 €.

Mikäli hakija ei omista rakennuspaikkaa tai hän ei vielä ole saanut siihen lainhuutoa, rakennustarkastaja voi harkintansa mukaan hyväksyä selvitykseksi hakijan hallinta- ja omistusoikeudesta rakennuspaikkaan kahden henkilön oikeaksi todistaman jäljennöksen kauppa-, lahja- tai muusta luovutuskirjasta taikka vuokrasopimuksesta.

 

 1. Poikkeamislupaa vaativasta hankkeesta on ilmoitettava naapureille

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on annettava tieto kirjallisena poikkeamishakemuksesta naapureille ja varattava heille mahdollisuus huomautuksen tekemiseen (kunta perii kustannukset hakijalta, 36 € / naapuri).

Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen (kuntalomake 8655). Naapureina pidetään yleensä rakennuspaikan viereisten sekä vastapäätä (n. 200 m etäisyydellä vesistön, kadun tai tien yli) olevien kiinteistöjen omistajia tai haltijoita.

 

 1. Karttaote kaavasta, tai ympäristökartta (kunta liittää)

Hakemukseen liitetään ote alueen kaavasta ja ympäristökartasta (mittakaava 1:2000-1:20 000), joista rakennuspaikan sijainti yksiselitteisesti ilmenee. Ympäristökarttaan on merkittävä rakennuspaikalle johtava tie ja tarvittaessa venepaikkaoikeus mantereella.

 

 1. Rakennuspiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivu ja hormipiirustukset)

Ennen poikkeamishakemuksen tekoa, varmista rakennusvalvonnasta, mitkä piirustukset sinun hankkeessasi tarvitaan liitteeksi.

Rakennuspiirustukset on esitettävä yleensä mittakaavassa 1:100.

Omakotitalon, vapaa-ajan asunnon, talousrakennuksen yms. pienen rakennuksen rakennuspiirustukset voidaan esittää myös mittakaavassa 1:50.

Huomattava, että mittakaava valitaan niin, että piirustukset ovat helposti luettavissa.

Piirustukset on tehtävä noudattaen ympäristöministeriön antamaa päätöstä rakennuspiirustuksista (216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä) mahdollisimman tarkasti ja selvästi, niin että rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus todeta, että rakennustoimenpide on rakentamista koskevien säännösten mukainen.

 • Asemapiirros

Asemapiirroksen on oltava mittakaavassa 1:500, rakennuspaikka voidaan tarpeen vaatiessa esittää myös mittakaavassa 1:1000 tai 1:200.

Asemapiirroksessa on esitettävä mitat lähimpiin rajoihin ja rakennuksiin sekä rakennuksen päämitat ja rantarakentamisessa myös mitat rakennuksesta rantaan kasvillisuuden rajaan.

Asemapiirroksessa täytyy näkyä rakennuspaikalla olevat tiet sekä jo olevat, purettavat sekä rakennettaviksi aiotut rakennukset käyttötarkoituksineen.

Asemapiirrokseen on merkittävä pohjoissuunta ja mittakaava. Rakennuspaikan maasto- ja korkeussuhteet on selvitettävä asemapiirroksessa, samoin pihamaan järjestely ja autopaikat.

Milloin rakennus on suunniteltu kymmentä metriä lähemmäksi naapurin rakennusta, on naapurin rakennuksista esitettävä asemapiirroksessa riittävä selvitys.

 

4.2 Pohjapiirustus

Pohjapiirustuksiin on merkittävä jokaisen huoneen ja tilan käyttötarkoitus sekä pinta-alat. Piirustukseen merkitään rakennuksen pohjan ala, huoneistoala ja kerrosala sekä tilavuus.
Pohjapiirustuksiin on merkittävä myös leikkausviivat merkintöineen sekä kerroksen tai sen osan korkeusasema.

Ilmanvaihdon järjestely on esitettävä.

 • Leikkauspiirustus

Leikkauspiirustuksista on ilmettävä käytettävät rakennusaineet eri rakennusosien osalta kuten alapohjista, ulkoseinistä, välipohjista, yläpohjista ja vesikatosta.

Leikkauspiirustukseen on merkittävä huoneiden korkeus ja rakennuksen ulkoseinän korkeus mitattuna maanpinnasta katon yläpintaan
Leikkauspiirustuksia on oltava asian selvyyden vaatima määrä.

 

4.4 Julkisivupiirustukset

Julkisivupiirustuksessa on selitettävä väreineen jalustan ja ulkosivun päällyste sekä katon kateaine.

 

4.5 Hormileikkaus (mikäli rakennuksessa on tulisija tai hormi)

Hormileikkaus on esitettävä mittakaavassa 1:20.

Rakennuspiirustusten on oltava virallisesti koon A4 (210 x 297 mm) kerrannaisia. Piirustukset on taiteltava huolellisesti A4 kokoon niin, että piirustus jää sisä- tai alapuolelle. Päällimmäiseksi jäävän puhtaan sivun oikeaan alakulmaan on merkittävä kunkin piirustuksen sisältö.

Piirustusten laatijan on ehdottomasti vahvistettava jokainen piirustus sen oikeaan alakulmaan kirjoitetulla päiväyksellä ja nimikirjoituksellaan.

Jokaisesta julkisivusta, kerroksesta sekä kellarista on esitettävä piirustus.

 

 1. Rakennuspaikan vesihuolto ja jätevesien käsittelysuunnitelma ja jätehuolto

Hakemuksessa, asemapiirroksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä on selvitettävä mistä ja miten käyttövesi saadaan, miten jätevedet käsitellään sekä miten jätehuolto on järjestetty.

Poikkeamisluvan asiasta johtuen hakemuksen käsittelemiseksi voidaan tarvita myös muita liitteitä.

Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden, jona aikana on haettava rakennuslupa.