Rakennusluvan hakemisen ohje

Rakennusluvan hakeminen:

Rakennuslupahakemus tulee jättää www.lupapiste.fi

Hakemus täytetään yhtenä kappaleena jokaista rakennusta/hanketta kohti

 

Huomioitavaa:

Suunnittelun tasoon ja suunnitelmien laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Hakijan on tiedotettava rakennushankkeesta rakennuspaikalla (esim. kyltillä, josta ilmenee rakennuksen käyttötarkoitus, kerrosala ja kerrosluku).

Asuinrakennuksissa, ympärivuotiseen käyttöön tulevissa vapaa-ajan rakennuksissa ja muissa vaativammissa kohteissa pidetään aloituskokous ennen rakennustöiden aloittamista.

Asuinrakennuksissa tulee energiatodistus ja lämpöhäviöiden tasauslaskelma olla hakemuksen liitteenä.

Ympärivuotiseen käyttöön tulevan loma-asunnon rakennuslupahakemuksen liitteenä tulee olla lämpöhäviöiden tasauslaskelma, mikäli harkitset kyseisen rakennuksen muuttamista joskus vakituiseen asuinkäyttöön, niin liitä silloin myös energiatodistus jo nyt liitteeksi.

Rantasaunan suunnitelmissa tulee huomioida mm. kunnan rakennusjärjestyksen kohdat 5/3 ja 5/4, eli rantasauna tulee rakentaa vähintään 15 m:n (joissakin tapauksissa kaavamääräyksellä 10 m:n) etäisyydelle pysyvän kasvillisuuden rajasta.

Rantasaunan katetun terassin koko saa olla korkeintaan 50 % saunan kerrosalasta. Saunarakennuksessa tulee olla saunatiloja (löylyhuone, pesuhuone, pukuhuone) vähintään 1/3 rakennuksen kerrosalasta.

Rakennustyön voi aloittaa, kun lupapäätös on saanut lainvoiman ja rakennuspaikka on merkitty maastoon.

Rakennusaikainen rakennustöiden valvonta

  • Rakennusluvan alaiseen rakennushankkeeseen on nimettävä vastaava työnjohtaja ja hankkeesta on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa
  • Rakennettaessa omakotitaloa, ympärivuotiseen käyttöön tulevaa loma-asuntoa tai maalämpöjärjestelmää on rakennushankkeeseen nimettävä KVV-työnjohtaja.

Rakennuslupahakemuksen käsittelyyn on varattava aikaa 2 – 3 kuukautta.

 

Hakemuksen laatiminen

Jätettäessä hakemusta Lupapisteessä, on kaikkien rakennuspaikan omistajien tai haltijoiden oltava kirjautuneena hankkeelle.

Paperista hakemusta jätettäessä on kaikkien rakennuspaikan omistajien tai haltijoiden allekirjoitettava hakemus nimen selvennyksin.

 

Hakemuksen liitteet, jotka liitetään Lupapisteen sivuille.

  1. Rakennuspaikan hallinta

Hakijan on osoitettava omistusoikeutensa rakennuspaikkaan enintään 3kk vanhalla lainhuutotodistuksella. Lainhuutotodistuksen voi hankkia kunnasta, 18 €.

Mikäli hakija ei omista rakennuspaikkaa tai hän ei vielä ole saanut siihen lainhuutoa, rakennustarkastaja voi harkintansa mukaan hyväksyä selvitykseksi hakijan hallinta- ja omistusoikeudesta rakennuspaikkaan kahden henkilön oikeaksi todistaman jäljennöksen kauppa-, lahja- tai muusta luovutuskirjasta taikka vuokrasopimuksesta.

 

  1. Rakennushankkeesta on ilmoitettava naapureille

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on annettava tieto kirjallisena rakennuslupahakemuksesta naapureille ja varattava heille mahdollisuus huomautuksen tekemiseen (kunta perii kustannukset hakijalta, 35 € / naapuri).

Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan hankkeeseen (kuntalomake 8646). Naapureilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös tiedotettava hankkeen vireilläolosta rakennuspaikalla esim. kyltillä.

 

  1. Karttaote kaavasta, tai ympäristökartta (kunta liittää)

Hakemukseen liitetään ote alueen kaavasta ja ympäristökartasta (mittakaava 1:2000-1:20 000), joista rakennuspaikan sijainti yksiselitteisesti ilmenee. Ympäristökarttaan on merkittävä rakennuspaikalle johtava tie ja tarvittaessa venepaikkaoikeus mantereella.

 

  1. Rakennuspiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus-, julkisivu ja hormipiirustukset)

Rakennuspiirustukset on esitettävä yleensä mittakaavassa 1:100.

Omakotitalon, vapaa-ajan asunnon, talousrakennuksen yms. pienen rakennuksen rakennuspiirustukset voidaan esittää myös mittakaavassa 1:50.

Huomattava, että mittakaava valitaan niin, että piirustukset ovat helposti luettavissa.

Piirustukset on tehtävä noudattaen ympäristöministeriön antamaa päätöstä rakennuspiirustuksista (216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä) mahdollisimman tarkasti ja selvästi, niin että rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus todeta, että rakennustoimenpide on rakentamista koskevien säännösten mukainen.

  • Asemapiirros

Asemapiirroksen on oltava mittakaavassa 1:500, rakennuspaikka voidaan tarpeen vaatiessa esittää myös mittakaavassa 1:1000 tai 1:200.

Asemapiirroksessa on esitettävä mitat lähimpiin rajoihin ja rakennuksiin sekä rakennuksen päämitat ja rantarakentamisessa myös mitat rakennuksesta rantaan kasvillisuuden rajaan.

Asemapiirroksessa täytyy näkyä rakennuspaikalla olevat tiet sekä jo olevat, purettavat sekä rakennettaviksi aiotut rakennukset käyttötarkoituksineen.

Asemapiirrokseen on merkittävä pohjoissuunta ja mittakaava. Rakennuspaikan maasto- ja korkeussuhteet on selvitettävä asemapiirroksessa, samoin pihamaan järjestely ja autopaikat.

Milloin rakennus on suunniteltu kymmentä metriä lähemmäksi naapurin rakennusta, on naapurin rakennuksista esitettävä asemapiirroksessa riittävä selvitys.

 

4.2 Pohjapiirustus

Pohjapiirustuksiin on merkittävä jokaisen huoneen ja tilan käyttötarkoitus sekä pinta-alat. Piirustukseen merkitään rakennuksen pohjan ala, huoneistoala ja kerrosala sekä tilavuus.
Pohjapiirustuksiin on merkittävä myös leikkausviivat merkintöineen sekä kerroksen tai sen osan korkeusasema.

Ilmanvaihdon järjestely on esitettävä.

  • Leikkauspiirustus

Leikkauspiirustuksista on ilmettävä käytettävät rakennusaineet eri rakennusosien osalta kuten alapohjista, ulkoseinistä, välipohjista, yläpohjista ja vesikatosta.

Leikkauspiirustukseen on merkittävä huoneiden korkeus ja rakennuksen ulkoseinän korkeus mitattuna maanpinnasta katon yläpintaan
Leikkauspiirustuksia on oltava asian selvyyden vaatima määrä.

 

4.4 Julkisivupiirustukset

Julkisivupiirustuksessa on selitettävä väreineen jalustan ja ulkosivun päällysteet sekä katon kateaine.

 

4.5 Hormileikkaus (mikäli rakennuksessa on tulisija tai hormi)

Hormileikkaus on esitettävä mittakaavassa 1:20.

Rakennuspiirustusten on oltava virallisesti koon A4 (210 x 297 mm) kerrannaisia. Mikäli piirustukset toimitetaan kuntaan skannattaviksi on ne huolellisesti taitettava kokoon A4 niin, että piirustus jää sisä- tai alapuolelle. Päällimmäiseksi jäävän puhtaan sivun oikeaan alakulmaan on merkittävä kunkin piirustuksen sisältö.

Piirustusten laatijan on ehdottomasti vahvistettava jokainen piirustus sen oikeaan alakulmaan kirjoitetulla päiväyksellä ja nimikirjoituksellaan.

Jokaisesta julkisivusta, kerroksesta sekä kellarista on esitettävä piirustus.

 

  1. RH1-lomake

Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus täytettynä. Mikäli täytät hakemuksen Lupapiste.fi sivustoa käyttäen, tätä ei tarvitse toimittaa.

 

  1. Rakennuspaikan vesihuolto ja jätevesien käsittelysuunnitelma ja jätehuolto

Hakemuksessa, asemapiirroksessa tai tarvittaessa erillisessä liitteessä on selvitettävä mistä ja miten käyttövesi saadaan.
Jos rakennus varustetaan painevesijärjestelmällä, tulee rakennuslupahakemuksen liitteenä olla suunnitelma jätevesien käsittelystä piirustuksineen.

Hakemuksessa on selvitettävä myös jätehuollon järjestäminen. Rakennustarkastajan vaatiessa on samalla esitettävä piirustukset ko. laitteista ja varusteista.

Rakennuslupa on voimassa 3 vuotta. Ellei työtä ole aloitettu em. aikana, niin lupa raukeaa.

 

Malliasemapiirros

———————————————————     420 mm   (A3 vaaka)—————————————————