Päätöksenteko

Luottamushenkilöt ja viranhaltijat

Kaikkien Puumalan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)puumala.fi

 

Valtuusto

Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja vastaa kunnan toiminnasta, taloudesta ja tulevaisuuden tavoitteista.
Puumalan valtuustossa on 21 jäsentä. Valtuuston poliittinen jakauma on keskusta 10, sdp 5, perussuomalaiset 3, kokoomus 2, kristillisdemokraatit 1.
Valtuusto kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa. Kokouksiin on yleisöllä vapaa pääsy.
Valtuuston kokoonpano:

Pasanen Unto, pj, (kesk), 040 834 7340

Luukkonen Erkki, 1. vpj, (kesk.), 040 538 7420

Laine Martti, 2. vpj, (kok), 0500 654 596

Hupli Heikki (ps), 040 324 9539

Ikonen Seija (kesk), 050 541 4940

Karjalainen Esa (kesk), 0500 150 145

Kasanen Antti (ps), 050 586 9606

Kautonen Harri (kesk), 0500 441 878

Kietäväinen Olavi (kd), 0500 242 573

Korhonen Minna (kesk), 040 830 9323

Kyhyräinen Paavo (kesk), 0500 191 745

Lautala Pentti (kok), 0400 389 358

Lempiäinen Elisa (sdp), 046 531 1589

Luukkonen Asko (ps), 046 634 7557

Luukkonen Olli (kesk), 050 570 3565

Montonen Keijo (sdp), 0500 682 666

Närhi Annukka (kesk), 0400 628 674

Penttinen Laura (sdp), 050 447 3313

Piskonen Irja (kesk), 050 545 3053

Pitkonen Laura (sdp), 0400 322 305

Virta Jorma (sdp), 050 377 9327

Kokousten sihteeri, hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti

 

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan käytännön toimintaa. Se vastaa hallinnosta, taloudesta, laillisuudesta, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.
Hallitus valmistelee valtuuston käsittelyyn menevät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.
Valtuusto valitsee keskuudestaan kunnanhallituksen seitsemän jäsentä. Puumalan nykyisen hallituksen paikkajako on kesk. 4, sdp 2, ps 1.
Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.
Kunnanhallituksen kokoonpano:

Kautonen Harri, pj (kesk)
Montonen Keijo, vpj (sdp)
Ikonen Seija (kesk)
Kasanen Antti (ps)
Korhonen Minna (kesk)
Luukkonen Olli (kesk)
Pitkonen Laura (sdp)

Esittelijä, kunnanjohtaja, 050 375 8541
Sihteeri, hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti

Lautakunnat

Lautakuntia Puumalassa toimii neljä: hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. Lautakunnat huolehtivat oman alansa tehtävien toteuttamisesta, hankinnoista ja määrärahojen käytöstä, kunnanhallituksen määrittelemissä eurorajoissa. Lautakunnat laativat myös sektorinsa talousarviot, suunnitelmaesitykset ja toimintakertomukset. Lautakunnat kokoontuvat 5-7 kertaa vuodessa.

 

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta vastaa esi- ja perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta, kansalaispistosta sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Lautakunnalle kuuluvat myös opetussuunnitelmien hyväksyntä ja koulutuksen arviointi.
Hyvinvointilautakunnassa on seitsemän jäsentä. Paikkajakauma kesk. 3, sdp 2, kok. 1, ps 1
Pitkonen Laura, pj (sdp), 0400 322 305
Luukkonen Asko, vpj (ps), 046 634 7557
Lautala Pentti (kok), 040 038 9358
Lempiäinen Elisa (sdp), 046 531 1589
Närhi Annukka (kesk), 040 062 8674
Piskonen Irja (kesk), 050 545 3053
Reponen Timo (kesk), 050 331 3154
Esittelijä, palvelujohtaja Anne Julin, 050 342 5037
Sihteeri, hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti, 040 823 0449

 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii ympäristöstä ja kadunpidosta, päättää kunnan alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen maksuista sekä vuokraamisesta. Se vastaa hankkeiden suunnittelu- ja urakkasopimuksista sekä kustannusarvioiden hyväksymisestä. Lautakunta valvoo myös urakoiden toteuttamiset.
Teknisessä lautakunnassa istuu seitsemän jäsentä, paikkajakauma kesk. 3, sdp 2, Kok 1, ps 1.
Luukkonen Olli, pj (kesk)
Penttinen Laura, vpj (sdp)
Ihanamäki Pirkko (sdp)
Karjalainen Esa (kesk)
Kyhyräinen Paavo (kesk)
Lipo-Lempiäinen Tiina (kok)
Peltonen Niko (ps)
Esittelijä, tekninen johtaja Kimmo Hagman, 0500 654 590
Sihteeri, toimistosihteeri Maiju Hallivuo

 

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on kunnan toimintaa ja päätöksentekoa valvova elin.
Sen tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Piskonen Irja, pj (kesk)
Kietäväinen Olavi, vpj (kd)
Ihanamäki Pirkko (sdp)
Niemi Sakari (ps)
Virtanen Urpo (kesk)

Kokousten sihteeri, Leena Torvinen

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Viisijäseninen keskusvaalilautakunta vastaa ehdokasasettelusta, ääntenlaskennasta ja vaalituloksen julistamisesta.

Hämäläinen Timo, pj.
Markkanen Marja-Liisa, vpj.
Puurtinen Kari
Pölönen Katri
Valkonen Juhani
Kokousten sihteeri, hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puumalan kunnassa toimii vanhus- ja vammaisneuvosto. Neuvostossa on 8 jäsentä. Se toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä erityisesti ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on

 • edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon
 • edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa:
  – asumisessa
  – sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa
  – kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
 • seurata vanhusten ja vammaisten näkökulmasta päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä
Laura Pitkonen pj., 0400 322 305, laura.pitkonen(at)puumala.fi
Eeva-Liisa Luukkonen, 050 065 4155, eevaluuk(at)gmail.com
Helvi Valtonen, 050 015 5276, valtonen.helvi(at)gmail.com
Liisa-Leena Vidman, 040 047 9601, liisa-leena.vidman(at)essote.fi
Pirkko Ihanamäki, 040 836 9812, pirkko.ihanamaki(at)puumala.fi
Sonja Hämäläinen, 050 343 2475, sonja.hamalainen(at)evl.fi
Sirkku Moisio, 040 747 7581, sirkkumoisio(at)lappeenrantalainen.com
Anneli Lustberg, 050 405 9600
Kokousten sihteeri: Anne Julin, 050 342 5037, anne.julin(at)puumala.fi

Nuorisovaltuusto

toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa nuorten vaikuttaminen nuoria koskevia asioita käsiteltäessä kunnan eri hallinnonaloilla ja helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista hallintokuntien työskentelyssä. Lisäksi vaikuttamista nuorten viihtyvyyteen ja aktiviteetteihin voidaan tehdä nuorisovaltuuston järjestämällä toiminnalla tai olemalla mukana muissa alueella järjestettävissä aktiviteeteissä ja tapahtumissa. Nuorisovaltuuston toimikausi on kalenterivuosi.

Ahonen Sinna
Asikainen Aino
Hupli Maria
Hurskainen Vilma
Härkönen Eerica
Kaarre Jussi
Martikainen Siiri
Rantala Lucas
Tarhonen Siiri
Toikkanen Saku
Tuovinen Maija

Kokousten sihteeri: vapaa-aikasihteeri Tuovinen Virpi

Kaikkien kunnan päättävien elimien esityslistat ovat luettavissa kunnan nettisivuilla ennen kokouksia ja päätökset heti kokousten jälkeen, tästä linkistä

Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote).

Kirjaston palvelut Puumala hankkii ostopalveluina Mikkelin kaupungilta.