Oppilashuolto

 

Opiskeluhuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Se edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.

Opiskeluhuolto edistää myös koko kouluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, turvallisuutta ja terveellisyyttä, edistää yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kouluterveydenhoitaja p. 044 417 2369
Koulukuraattori p. 050 444 4109

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Se vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria ja tukee kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, rehtori, erityisopetusta koordinoiva erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä opiskeluhuollon esimies (Eloisa). Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Esi- ja perusopetuksen koulukohtainen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, esiopettaja, koulukuraattori,  kouluterveydenhoitaja sekä koulupsykologi.

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Oppilaalla on oikeus myös yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Se tarkoittaa kouluterveydenhuoltoa, psykologi- ja kuraattoripalveluita, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa sekä tarvittavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto edistää oppilaan oppimista ja hyvinvointia, sosiaalisia valmiuksia sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto on suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä, johon voi kuulua opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, oppilas ja hänen huoltajansa sekä muut tarvittavat tahot. Asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle, kun lapsen fyysisestä, psyykkisestä tai sosiaalisesta hyvinvoinnista herää huolia. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu vapaaehtoisuuteen, eli sitä varten tarvitaan huoltajan suostumus.

Opiskeluhuollon suunnitelmat, toteutumisen ja arvioinnin kirjaamme opiskeluhuoltokertomukseen ja potilastietojärjestelmään tai asiakastietojärjestelmään. Näitä salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain hyvin perustellusta pyynnöstä. Opiskeluhuoltokertomuksista muodostuu opiskeluhuoltorekisteri.