Oppilashuolto

 

Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Se edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ennaltaehkäisee ongelmien syntymistä.

Oppilashuolto edistää myös koko kouluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, turvallisuutta ja terveellisyyttä, edistää yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.

Kouluterveydenhoitajamme on Eeva Romo, puh. 044 794 4494, eeva.romo(at)essote.fi

Koulukuraattorimme on Hanna-Kaisa Kaipainen, puh. 040 656 7461, hanna.kaipainen(at)essote.fi

Koulupsykologin paikka on tällä hetkellä haussa. Koulupsykologille pääsee erityisopetuksen ja/tai kouluterveydenhuollon kautta.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää yhteisöllistä oppilashuoltoa. Yhteisöllinen oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Se vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria ja tukee kokonaisvaltaisesti hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa esi- ja perusopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat palvelujohtaja, rehtori, erityisopetusta koordinoiva erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä oppilashuollon esimies (Essote). Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Esi- ja perusopetuksen koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettajat, oppilaanohjaaja, esiopettaja, koulukuraattori,  kouluterveydenhoitaja sekä  koulupsykologi.

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Oppilaalla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Se tarkoittaa kouluterveydenhuoltoa, psykologi- ja kuraattoripalveluita, monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa sekä tarvittavia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Yksilökohtainen oppilashuolto edistää oppilaan oppimista ja hyvinvointia, sosiaalisia valmiuksia sekä psyykkistä ja fyysistä terveyttä.

Yksilökohtainen oppilashuolto on suunnitelmallista ja monialaista yhteistyötä, johon voi kuulua opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi, oppilas ja hänen huoltajansa sekä muut tarvittavat tahot.. Asiantuntijaryhmä kutsutaan koolle, kun lapsen fyysisestä, psyykkisestä tai sosiaalisesta hyvinvoinnista herää huolia. Ryhmän kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen, eli sitä varten tarvitaan huoltajan suostumus.

Oppilashuollon suunnitelmat, toteutumisen ja arvioinnin kirjaamme oppilashuoltokertomukseen ja potilastietojärjestelmään tai asiakastietojärjestelmään. Näitä salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain hyvin perustellusta pyynnöstä. Oppilashuoltokertomuksista muodostuu oppilashuoltorekisteri.